Zadośćuczynienienie
Zadośćuczynienie to rekompensata pieniężna za wszelkie szkody niemajątkowe, które postały w wyniku wypadku. Można o nie występować jeżeli osoba poszkodowana doznała urazów, ma trwały uszczerbek na zdrowiu lub ucierpiała psychicznie w wyniku zdarzenia. Rozstrój zdrowia lub jakiekolwiek konsekwencje związane z uszkodzeniem ciałem są podstawą do ubiegania się o zadośćuczynienie, które ma zrekompensować krzywdę doznaną przez poszkodowanego.
Zadośćuczynienie jest ekwiwalentem, który ma w sposób adekwatny do doznanych urazów psychicznych i fizycznych zrekompensować skutki wypadku. Ta forma świadczenia wg obowiązujących orzeczeń sądów powinna być odpowiednia wysoka w stosunku do doznanych obrażeń i nie może być źródłem wzbogacenia.
Zadośćuczynienie powinno uwzględniać wszystkie cierpienia fizyczne i psychiczne doznane już przez poszkodowanego, jak i te, które będzie odczuwać on w przyszłości. Na wysokość zadośćuczynienia ma wpływ rodzaj szkody, stopień, czas i intensywność cierpienia, dalsze konsekwencje powypadkowe (kalectwo, niezdolność do wykonywania pracy, oszpecenie, brak możliwości uprawiania sportów, wyłączenie z życia społecznego). Ważnymi czynnikami są również wiek i płeć osoby poszkodowanej. Każda sprawa jest rozpatrywana indywidualnie i wysokość zadośćuczynienia zależy od wielu czynników i okoliczności.
Wiedza w zakresie orzecznictwa, niezależne ekspertyzy medyczne i doświadczenie naszych prawników w wielu procesach odszkodowawczych zapewni osobie poszkodowanej należycie wysokie odszkodowanie.
RODZAJE ROSZCZEŃ
SZKODY NA OSOBIE