Renta uzupełniająca
W przypadku niemożliwości kontynuowania pracy w wyuczonym zawodzie poszkodowany może dochodzić renty stanowiącej wyrównanie zarobków uzyskiwanych przed wypadkiem. Renta ta obliczana jest w stosunku do rzeczywistych dochodów uzyskiwanych przed wypadkiem jak również hipotetycznych, które mógłby uzyskiwać w przyszłości gdyby do wypadku nie doszło.
Istnieje możliwość kapitalizacji renty, jeśli istnieje możliwość by przystosować osobę poszkodowaną do wykonywania nowego zawodu a on sam wyraża wolę kapitalizacji renty.
Uzyskujemy świadczenia odszkodowawcze za wypadki do 20 lat wstecz.
RODZAJE ROSZCZEŃ
SZKODY NA OSOBIE