Renta
Wobec osób, których na zmarłym ciążył obowiązek alimentacyjny i które za życia, zmarły wspierał stale i dobrowolnie finansowo, ubezpieczyciel zobowiązany jest wypłacić comiesięczną rente, mającą na celu uzupełnienie dochodu osób uprawnionych.
Renta wypłacana przez ubezpieczyciela uzależniona jest od renty uzyskanej z zakładu ubezpieczeń społecznych oraz od dochodów uzyskiwanych przez zmarłego za życia.
Niekorzystnym zjawiskiem społecznym jest oficjalnie wykazywanie mniejszych dochodów od rzeczywistych i w związku z tym ustalenie należycie wysokiej renty jest utrudnione.
RODZAJE ROSZCZEŃ
ŚMIERĆ BLISKIEJ OSOBY